X

Mesken aboneleri dışında kalan müşteriler, kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde tadilat projesiyle birlikte yedi iş günü içerisinde Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize başvurur.

 

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, tadilat projesini inceler ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını on beş gün içerisinde müşteriye yazılı olarak bildirir.

 

Bağlantı gücündeki artışın herhangi bir maliyet getirmesi halinde, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği mad. 28 çerçevesinde işlem yapılır ve yapılan işleme ilişkin bedeller müşteriden tahsil edilir. Bağlantı anlaşması, yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir.

 

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 48 nci maddenin f bendi hükümleri uygulanır.