X

X

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu (28’inci maddesinin ilgili fıkraları) ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerine aittir.​