X
Yeni bir ev / işyeri satın aldım, elektrik bağlantısını nasıl yaptırabilirim?
0,00
23.03.2019 10:54:17
10:54

Yeni inşa edilmiş tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, dilekçe Müşteri Hizmetleri merkezlerimize doğrudan başvurur. Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;

 

a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

c) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

ç) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

d) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,

f) İnşa halindeki yapılarda şantiye bağlantısı ve/veya bu yapılara ait kalıcı bağlantı için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,

g) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri,

dağıtım şirketine ibraz eder.

 

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

Elektrik aboneliği başvurusunda bulundum, elektriğim ne zaman açılır?
0,00
23.03.2019 10:57:48
10:57

Yeni bağlantı başvurusu Dağıtım Şirketimizce saha etüdü gerektiren durumlarda 20 iş günü, saha etüdü gerektirmeye durumlarda 10 iş günü içerisinde bağlantı görüşü verilerek başvuru sahibine bildirilir. Dağıtım şirketi tarafından olumlu bağlantı görüşü verilen tüketim tesislerine ilişkin olarak; başvuru sahibinin bağlantı görüşü geçerlilik süresi içerisinde başvurması ve gerekli mali yükümlülükleri yerine getirmesi halinde;

 

a) Tesis sözleşmesi imzalanması gerekmeyen durumlarda başvuru tarihi ile aynı gün içerisinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise beş iş günü içerisinde belirlenecek bir tarihte,

 

b) Dağıtım tesisi ve/veya bağlantı hattı yapımına ilişkin taraflar arasında tesis sözleşmesi imzalanması gereken durumlarda en geç yirmi iş gününü aşmayacak şekilde belirlenecek bir tarihte dağıtım şirketi ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.

 

Yukarıda çıkarılan hüküm uyarınca işlemleri tamamlanmış bir tesisata ilk kez enerji verilebilmesi için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine bir perakende satış sözleşmesi ibraz edilmesi veya görevli tedarik şirketi tarafından sözleşmenin imzalandığına dair dağıtım şirketine bildirimde bulunulmuş olması gerekir.

 

Başvuru sahibi tarafından perakende satış sözleşmesinin dağıtım şirketine ulaştığı tarihten itibaren;

 

a) İmar yerleşim alanında iki gün içerisinde,

 

b) İmar yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde,

 

kullanıcı tarafından tesis edilen ölçü cihazları ve devrelerinin ilgili bölümleri dağıtım şirketince mühürlenir, dağıtım şirketi tarafından tesis edilen sayacın okuması yapılarak ilk endeks değeri tespit edilir ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenmek suretiyle kullanıcı tesisinin bağlantısı yapılarak enerji verilir.

Çok ortaklı arsalarda, başvuran malik dışındaki diğer kişilerden muvafakat istenmekte midir? Örneğin bir tarımsal sulama başvurusunda 8 ortaklı bir arsa tapusu söz konusu ise süreç nasıl ilerlemektedir?
0,00
23.03.2019 10:59:45
10:59

Çok ortaklı taşınmazlar Medeni Kanun’da 2 gruba ayrılmıştır:

 

1. Elbirliği ile mülkiyet: Bu gruba paydaşların paylarının, hisse miktarlarının belli olmadığı taşınmazlar girmektedir. Örneğin veraset ilamına göre intikal yaptırılmamış bir mülkiyeti bu grupta sayabiliriz. Bu tür mülkiyetlerde her bir ortağın payı tüm taşınmaza yaygın durumda olup, paydaşların taşınmaz üzerindeki tasarruflarında tümünün muvafakati aranmalıdır. Dolayısı ile abonelik, bağlantı başvurusu taleplerinde de istisnasız tüm paydaşların muvafakati aranacaktır.

 

2. Paylı mülkiyet: En çok karşılaştığımız çok ortaklı mülkiyet türüdür. Burada hissedarların hisse miktarları bellidir. Paylı mülkiyet durumunda, taşınmaz üzerinde önemli idari tasarruflar ancak pay oranı ve paydaş sayısı olarak her iki yönden de çoğunluğun sağlanması kaydı ile yapılabilir.  Yukarıdaki örneğe göre 8 ortaklı bir arsada her bir ortağın eşit payının olduğunu varsayarsak en az 5 ortağın muvafakat etmesi gerekmektedir. Burada pay ve paydaş çoğunluğunun her ikisinin birlikte sağlanmış olması elzemdir. Örneğin, paylı mülkiyete sahip bir taşınmazda hisselerin 12/20, 4/20, 2/20, 2/20 olarak 4 kişiye ait olduğunu düşünelim. 12/20 ve 4/20 hisselere sahip paydaşların taşınmazı A şahsına kiraladıklarını varsayalım. Burada pay oranı 16/20 olduğu ve paydaşların da1/2’si taşınmazı kira sözleşmesi yapmak sureti ile A şahsına verdiği halde, paydaş çoğunluğu sağlanamamış olduğundan geçersiz kira sözleşmesi olması sebebi ile abonelik veya bağlantı anlaşması işlemi yapılmamalıdır. Paylı mülkiyette, hem pay, hem de paydaş sayısı bakımından çoğunluğun sağlanmış olduğunu sıhhatli şekilde tespit ettiğimiz takdirde abonelik veya bağlantı anlaşması işlemi yapılabilecektir.